Choď na obsah Choď na menu
 


EIA Rozhodnutie MZP 1.4.2005

1. 10. 2008
 
 
                                                                                                                               Bratislava 1.4.2005
                                                                                                                               Císlo 192/05-1.6/ml 
 
 
ROZHODNUTIE
 
 
            Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydáva podľa § 10 ods. 1 a        § 11 ods. 1 zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov na základe zámeru Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov Dvor – Šafárikovo námestie ”, ktorý predložil navrhovateľ, Magistrát hl. mesta Bratislava a po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:
 
Navrhovaná činnosť,Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov Dvor – Šafárikovo námestie ”, uvedená v predloženom zámere
 
sa bude posudzovať
 
podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.
 
ODÔVODNENIE
 
            Navrhovateľ, Magistrát hl. mesta Bratislava, predložil Ministerstvu životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR”) podľa § 7 zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) listom, ktorý MŽP SR obdržalo dňa 25.1.2005 zámer Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov Dvor – Šafárikovo námestie”.
Navrhovaná činnosť svojimi parametrami (električka), podľa prílohy č. 1 zákona, kapitoly 13, položky č. 8/B, podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré MŽP SR vykonalo podľa §10 a 11 zákona.
            V rámci zisťovacieho konania MŽP SR rozoslalo zámer listom zo dňa 31. 1. 2005 podľa § 8 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska všetkým zainteresovaným subjektom. V zákonom stanovenom termíne boli na MŽP SR doručené stanoviská od týchto subjektov:
-     Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – žiadny z variantov nespĺňa požiadavky na ochranu zdravia pred hlukom, preto ich nie je možné odporučiť;
-     MDPT, sekcia dráh a železničnej dopravy – stanovisko s výhradami, požaduje ďalšie posudzovanie;
-     OÚ v Bratislave, odbor krízového riadenia – bez pripomienok;
-     Krajský pozemkový úrad, Bratislava – požaduje ďalšie posudzovanie, z dôvodu podrobnejšieho zhodnotenia záberov PPF;
-     Obvodný pozemkový úrad v Bratislave – nemá pripomienky;
-     Obvodný banský úrad, Bratislava – nemá námietky;
-     Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave – požaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona;
-     Krajský úrad pre cestnú dopravu a PK, Bratislava – nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona;
-     Hl. mesto Bratislava - nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona;
-     MČ Bratislava – Staré mesto – konštatuje, že sa predpokladá, že na Šafárikovom námestí dôjde k prekročeniu hlukovej záťaže pred fasádami budov od 0,9 – 7,5 dB – posudzovanie nepožaduje;
-     MČ Bratislava - Petržalka – odporúča I. variant, požaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona;
-     Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava - požaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona;
-     Štátna plavebná správa, Bratislava – nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona;
-     Krajský úrad životného prostredia v Bratislave - požaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona;
-     MŽP SR, odbor štátnej vodnej správy - požaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona.
         Pripomienkujúce subjekty, okrem Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, nemali odmietavé stanovisko k navrhovanej činnosti. Subjekty: MDPT SR, sekcia dráh a železničnej dopravy, Krajský pozemkový úrad, Bratislava, OÚ ŽP, Bratislava, MČ Petržalka, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava, KÚ ŽP, Bratislava, MŽP SR, odbor štátnej vodnej správy  však požadovali ďalšie posudzovanie podľa zákona z dôvodu, že v dokumentácii nie sú dostatočne spracované detailnejšie informácie o vplyve navrhovanej činnosti na životné prostredie (hluk, zložky ŽP, technické riešenia, sociálne dopady, urbanistické riešenia atď.).
Verejnosť (občianska iniciatíva, občianske združenie) sa v priebehu zisťovacieho konania k navrhovanej činnosti osobitne nevyjadrila. Listy zaslali občania doc. Dr. Mikuláš Hrubiško, CSc. (analýza vedenia trasy, pripomienky k riešeniam) a prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (analýza technického riešenia a urbanizmu, pripomienky k riešeniam).
Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie prepravného systému mestskej hromadnej dopravy v MČ Petržalka. Predmetom navrhovanej činnosti je výstavba električkovej trate. Miestom realizácie je k. ú. MČ Petržalka a MČ Staré Mesto. Pre posúdenie podľa zákona navrhovateľ predložil tri varianty vedenia električkovej trate – variant I – estakádny, variant II – povrchový a variant III - polozapustený. Rozdiely vo variantoch sú zásadné, ide najmä o rozdielne bariérové efekty, vizuálne efekty, hlukové pomery, križovania s inými komunikáciami, nástupištia a ďalšie riešenia.
Trasa začína v Janíkovom dvore (Petržalka), vedie nezastavaným priestorom popri Draždiaku a Chorvátskom ramene (pre tento účel dlhoročne rezervovaným), následne križuje Chorvátske rameno pri Rusovskej ceste, ďalej križuje premostením Einsteinovu ulicu a napája sa na Starý most (prechod cez Dunaj) s vyústením na Šafárikovom námestí.
Celý priestor, kde sa má realizovať navrhovaná činnosť, sa nachádza v území s 1. stupňom ochrany podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. V súčasnosti je vo väčšine úseku trávnatá plocha s náletovými stromami a kríkmi. Pri realizácii dôjde k výrubom cca 800 stromov a cca 715 m2 kríkov. Vzhľadom na stanoviská subjektov - Regionálny úrad verejného zdravotníctva, MDPT SR, sekcia dráh a železničnej dopravy, Krajský pozemkový úrad, Bratislava, OÚ ŽP, Bratislava, MČ Petržalka, SVP Bratislava, KÚ ŽP, Bratislava, MŽP SR, odbor štátnej vodnej správy , MŽP SR zvolalo poradu, ktorá sa konala 31.3.2005. Z porady vyplynulo, že realizácia navrhovanej činnosti spôsobí zásah do životného prostredia a vyvolá ďalšie sekundárne vplyvy v dotknutom priestore, ktoré je potrebné dôsledne zhodnotiť.
Nakoľko pri realizácii navrhovanej činnosti sa predpokladá viacero závažných vplyvov a vyskytlo sa veľký počet nejasností, ktoré je potrebné podrobnejšie posúdiť ( napr. koncepčné riešenie typu varianty, vyvolané dopravné vzťahy, vplyv na horninové prostredie, vplyv na povrchovú a podzemnú vodu, vplyv na obyvateľstvo a ich majetok, vplyv na urbanistické riešenie dotknutej oblasti, režim dopravy počas výstavby, riešenie rekonštrukcie Starého mostu, vplyvy z komunikácie „B“, harmonogram výstavby, umiestnenie stavebných dvorov a prístup k nim, vizualizácia riešenia a ďalšie), je potrebné pre túto navrhovanú činnosť vypracovať správu o hodnotení.
 
MŽP SR, v rámci zisťovacieho konania, posúdilo navrhovanú činnosť z hľadiska významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, stavu využitia územia a únosnosti prírodného prostredia, povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, súladu s územnoplánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Prihliadalo pritom na stanoviská účastníkov procesu posudzovania, vrátane dotknutej verejnosti, výsledky porady z 31. 3. 2005 a vlastných zistení a rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
 
 
POUČENIE
 
            Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.
 
 
 
 
      Ing. Viera Husková
riaditeľka odboru posudzovania
 vplyvov na životné prostredie
 
 
 
 
 
 
Doručuje sa:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Magistrát hl. mesta SR Bratislava, IV. sekcia – dopravy a cestného hospodárstva, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
 
 
 
 
 
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.